lodos EDAR

urbanos

lodos EDAR

agroindustria

subproductos ind.

agroalimentaria

cinzas

residuos

minería

residuos

construción

Residuos aceptados

1. Almacenamento

Descarga, inspección visual e almacenamento de residuos. Periódicamente procederase ó seu volteo para osixernar a masa e reducir os malos cheiros.

ALMACÉN DE RESIDUOS
ALMACÉN DE RESIDUOS BIOSÓLIDOS
ALMACÉN DE MATERIAL ESTRUTURANTE*

2. Mezclado e homoxeneización

Mézclanse os residuos para dar lugar a unha masa homoxénea que se convertirá na materia prima do proceso.

NAVE DE FERMENTACIÓN

3. Hixienización

Estabilízase, hixienízase e acondiciónase a masa para garantir o control e a eliminación de organismos patóxenos.

NAVE DE FERMENTACIÓN

4. Maduración

Fase de repouso e maduración na que o material experimenta diversas reaccións asociadas ó secado do material e estruturación do mesmo, convertíndose en msaterial fértil.

NAVE DE MADURACIÓN

5. Cribado e afinado

Seleccionase o material segundo a súa granulometría e textura. Obtense unha fase fina que se provisiona para a súa distribución e unha fracción grosa que se aproveita como material estruturante.

CRIBADO

6. Almacenamento compost

O material final obtido almacenarase á espera da súa posterior expedición ou utilización. O produto final é analizado para garantir que reúne as características adecuadas para actuar como substrato vexetal fértil.

ALMACÉN COMPOST

Usos

agricultura intensiva

agricultura extensiva

uso paisaxístico

ZONAS VERDES
XARDINERÍA
CÉSPEDE DEPORTIVO
MEDIANAS DAS ESTRADAS

4. Almacenamento chan tecnolóxico

Os produtos elaborados, chans reciclados, dispóñense en provisións para a súa almacenaxe á espera de seren utilizados.

PARQUE DE CHAN TECNOLÓXICO

Usos

restauración e explotación mineira

mercado chans

EMENDAS AGRO-FORESTAIS
ESPAZOS DEGRADADOS
OBRAS PÚBLICAS
MINERÍA

* Material estruturante: emendantes, corretores de PH, elementos secantes. Trátase principalmente de cinzas de caldeira de biomasa, achasde madeira, residuos de minería, canteira… Estes caracterízanse polo seu alto contido en materia seca e a súa estabilidade, tratándose na maioría dos casos de residuos inertes.